Nutriëntenkringloop
23 november 2021

Samenwerking = voedingsbodem voor betere bodem

Opdrachtgever

Provincie Utrecht

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Eric Hees
Dirk Keuper

Opdracht

Stimuleer directe samenwerking tussen fruittelers en veehouders in de Kromme Rijnstreek in Utrecht met betrekking tot de levering van dierlijke mest in verschillende soorten en realiseer daarmee: 

  • Op regionaal niveau werken aan kringlooplandbouw 
  • Geleidelijk vervangen van kunstmest door organische mest 
  • Werken aan bodemverbetering, onder andere verhoging OS (organische stof) 
  • Terugdringen van de invloed van mestintermediairs en andere tussenhandel. 
  • Op lange termijn de kwaliteitsverbetering en herwaardering van dierlijke mest. 

Impactdomein

Bodem
Water
Circulariteit
Samenwerking

Oplossing

CLM is begonnen met een samenwerking tussen twee fruittelers en twee melkveehouders. In de loop van enkele jaren is de groep uitgebreid tot een kleine twintig ondernemers en momenteel wordt er gewerkt aan verdere uitbreiding. Door bemonstering en analyse van het bodemleven en de bodemnutriënten wordt het inzicht bij de deelnemers vergroot. Via bijeenkomsten (ook digitaal), mailwisselingen en een app-groep. Ook wordt door publiciteit in lokale en regionale media de interesse gewekt van nieuwe deelnemers. 

Partners

Naast de samenwerkende fruittelers en veehouders werken onder andere loonwerkers, waterschap en Eurofins mee.  

Impact

De bovengenoemde doelen worden geleidelijk gerealiseerd. Bodemverbetering is een kwestie van lange termijn, net als de herwaardering en kwaliteitsverbetering van dierlijke mest. Kunstmest is sneller werkend. Ook het werken aan regionale circulariteit vergt tijd. Door het in gang gezette proces langzaam maar zeker door te zetten en hierover te communiceren, neemt de deelname toe en verdiept deze zich. Het voordeel is dat eenmaal ingezette samenwerkingen tussen fruittelers en veehouders bij wederzijdse instemming gemakkelijk in stand blijven.

Media-aandacht

Artikelen in de agrarische media (Nieuwe Oogst, Agrio-bladen, etc.) en de regionale media (Lami-nieuws, etc.).