Handelingsperspectief door inzicht in uitstoot
Handelingsperspectief door inzicht in uitstoot Handelingsperspectief door inzicht in uitstoot

Methaan- en ammoniakmetingen
9 november 2021

Opdrachtgever

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Wageningen University & Research, Provincie Noord-Brabant, Meet-ID, marktpartijen en individuele veehouders. 

Adviespijler & Adviseurs

Monitoren
Erik van Well
Ine Spijkerman
Edo Dijkman

Opdracht

Creëer inzicht in en bewustwording van emissies op veehouderijbedrijven en ontwikkeling praktische instrumenten om emissies te reduceren.

Impactdomein

De insteek is om emissies naar de lucht te reduceren. Deze emissies hebben impact op biodiversiteit (N-depositie) en klimaat (methaan).

Lucht
Biodiversiteit
Klimaat

Oplossing

Oorspronkelijk lagen er ‘rechttoe rechtaan’ plannen met een natuurverbinding over gronden van circa twintig melkveehouders. Die plannen hadden grote consequenties voor de levensvatbaarheid en het voortbestaan van deze melkveebedrijven. Hierdoor bestond er grote weerstand tegen deze plannen. In 2007 zocht de provincie Utrecht een meer duurzame oplossing. Samen met melkveehouders in het gebied is door CLM een invulling ontwikkeld die alle gebiedsdoelen realiseerde. Die oplossing is vastgelegd in een convenant tussen alle gebiedspartijen, te weten provincie Utrecht, waterschappen, gemeenten, boerenorganisatie LTO Nederland, Agrarische natuurvereniging ANV, terreinbeherende organisatie Staatsbosbeheer en Natuur & Milieu Utrecht. CLM heeft het gehele gebiedsproces begeleid, inclusief verplaatsing van enkele bedrijven en een grote kavelruil. 

Samenwerkingspartners

Wageningen Livestock Research (onderzoekspartner), Biont Research (data-analyse), Farm Gas Live (metingen).

Impact

Meten is weten. Real-time-inzicht in methaan- en ammoniakemissies van stallen biedt veehouders mogelijkheden om maatregelen te treffen om de emissies te beperken. Daarmee kunnen ze een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofdepositie op natuurgebieden en het klimaateffect beperken. Bovendien bieden de metingen veehouders en beleidsmakers in de toekomst de mogelijkheid om te komen tot doel sturing in plaats van het voorschrijven van middelen met een onzeker effect.

Media-aandacht

Zowel klimaat als stikstof staan sterk in de belangstelling. De bijdrage van de veehouderij aan deze onderwerpen is regelmatig onderwerp van gesprek. Door met harde cijfers naar buiten te komen, krijgen deze projecten regelmatig aandacht in de landbouw vakpers.