Verbetering door regionaal draagvlak
Verbetering door regionaal draagvlak Verbetering door regionaal draagvlak

Faunabeheerplan Ganzen
9 november 2021

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Adviespijler & Adviseurs

Ontwikkelen
Roy Gommer

Opdracht

Verbeter de kwaliteit van de registratie van schade aan het gewas door en afschot en vangsten van ganzen en creëer meer aandacht voor de relatie tussen het aantal ganzen en schade op regionaal niveau.

Impactdomein

Biodiversiteit
Maatschappij

Oplossing

De studie geeft een integrale, kwalitatieve beoordeling van 18 klimaat- en/of stikstofmaatregelen die op veebedrijven bijdragen aan een vermindering van milieubelastende emissies en aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. CLM stelt afzonderlijke regionale Faunabeheerplannen Ganzen 2021-2026 op voor Veenweiden, Zuid-Holland Noord, Delfland en Schieland en Noordelijke Delta. In deze periode ligt de nadruk meer op de regio’s, zodat meer aandacht komt voor de relatie tussen het aantal ganzen en schade op regionaal niveau. Voortbouwend op eerdere plannen, in overleg met de Fauna Beheer Eenheid (FBE) Zuid-Holland en op basis van nieuwste cijfers rondom schade en beheer ontwikkelt CLM een conceptrapport als basis. In dit proces krijgen alle betrokken - zoals WBE’s, terreinbeheerders en de overheid - de ruimte om kennis en ervaring in te brengen.

Impact

Vier regioplannen die door alle belanghebbenden gedragen worden hebben regionale impact, omdat het beheer voor de komende jaren daarin stevig is verankerd. CLM realiseert een kwaliteitsverbetering in de schaderegistratie aan het gewas, en registratie van afschot en vangsten.