Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Schoon erf, schone sloot

Bloembollentelers pakken erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen aan

Vanaf najaar 2016 hebben groepen bloembollentelers de eerste stappen gezet om samen met de KAVB, CLM en waterschappen in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Drenthe en Overijssel de erfemissie van gewas-beschermingsmiddelen actief aan te pakken. Dit doen ze door deelname aan het project ‘Schoon erf, schone sloot’ (afgekort SESS). Daarna wordt het project landelijk uitgerold.

Doel van het project ‘Schoon erf, schone sloot’ is om in de periode 2016-2020 bij 450 bloembollentelers in Nederland de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen met tenminste 80% terug te dringen en daarmee de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Deze emissiereductie is gerealiseerd in twee pilots in Noord-Holland in 2011-2016. Deze resultaten geven voldoende aanleiding en vertrouwen om het project verder uit te rollen in Nederland, zie ook de film.

Meer dan de helft van de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater die toegerekend kunnen worden aan de bloembollensector zijn bolontsmettingsmiddelen. Daarom richt het project zich op afspoeling van middelen vanaf het erf, waarbij naar het hele erf wordt gekeken en alle activiteiten die daar plaats vinden.

In het project worden ondernemers bewust gemaakt van erfmissies en emissieroutes op het eigen bedrijf door analyses van het water in de erfput en door mogelijke emissieroutes in beeld te brengen. De nadruk ligt op het nemen van maatregelen om emissie te verminderen.

Het project loopt tot en met 2020. Bedrijven kunnen zich bij de KAVB aanmelden voor deelname. Het project wordt in opdracht van de KAVB uitgevoerd door CLM.

Bent u nog geen deelnemer in het project, maar wilt u wel meer inzicht krijgen in emissieknelpunten op uw bedrijf? Vul dan de erfemissiescan in.

 

Factsheets emissieroutes:


Nieuwsbrieven


SESS in de pers:


 Meer info:

Foto medewerker:YvonneGooijer
Adviseur
0345 470 719 info icon