Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nationaal Natuurnetwerk (NNN)

Het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) hoort een veilige haven te zijn voor de diversiteit aan planten en dieren in ons land. Deze diversiteit is belangrijk voor onze beleving van rust en ruimte en voor onze (landbouw)economie. Boeren spelen een belangrijke rol in het beheer van het NNN – bijvoorbeeld natuurlijk grasland.

CLM ontwikkelt samen met boeren en natuurbeschermers slimme combinaties van NNN-doelen en cultuurlandschap. Samen met partijen in het gebied ontwerpen we de inrichting en nieuwe verdienmodellen. Wij zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken tussen ondernemers en natuurorganisaties. Dat doen we met een ondernemingsgericht, waarbij particulier en agrarisch natuurbeheer vanzelfsprekend in elkaar overlopen.

NNN-projecten (voorheen EHS en Natura2000)

 1. Innovaties rond Natura 2000 gebieden
  
Overzicht van mogelijkheden voor agrarische bedrijven om uitstoot van ammoniak en stikstof te vermijden en verdroging te verminderen rondom Natura 2000 gebieden. Samen met LEI, opdracht van de Provinciale Milieufederaties.
 2. Green Deal Landbouw Natuur
  Staatsbosbeheer en LTO Nederland hebben, begeleid door CLM, een Green Deal gesloten met het Rijk. Hierin identificeren zij samen nieuwe en innovatieve vormen van samenwerking in de organisatie en financiering van natuurbeheer.
 3. Westelijke Langstraat: boeren aan zet
  
Ondernemers presenteren – onder leiding van CLM - een ontwerp voor inrichting en beheer dat past bij de natuurdoelen en hun bedrijfsdoelen. Met provincie Brabant, waterschap en Staatsbosbeheer.
 4. Landbouw, water, natuur en recreatie in Groot Wilnis – Vinkeveen
  
CLM voerde "keukentafelgesprekken" met de melkveehouders in het gebied. Resultaat is een convenant waarin doelen voor natuur, water en recreatie worden gekoppeld aan de ambities van de agrariërs.
 5. Ecologische verbindingszone OostvaardersWold
  
CLM vormt een communicatieve en relationele schakel tussen de projectorganisatie, Provinciale Staten en agrariërs. In opdracht van Provincie Flevoland.

Deskundigen

Foto medewerker:WimDijkman
Adviseur
0345 470 740 info icon
Foto medewerker:Elisade Lijster
Niet meer werkzaam bij CLM
info icon