Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Natuur & Landschap

Sinds de jaartelling vormt de landbouw het cultuurlandschap van Europalandschap

Natuur en een fraai landschap horen bij het platteland. Boeren zijn de beheerders van het grootse deel daarvan. Via agrarisch natuurbeheer leveren boeren natuur zoals weidevogels, bloemrijke akkerranden en houtwallen. Boeren spelen steeds vaker ook een rol in het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur.

CLM werkt samen met boeren, agrarische natuurverenigingen, terreinbeheerders en overheden aan beter beheer. Dat doen we met een pragmatische aanpak in gebieden, maar ook door mee te denken over beter overheidsbeleid. Ook stimuleren we samen met boeren functionele (nuttige) biodiversiteit: speciale akkerranden voor natuurlijke vijanden, duurzaam bodembeheer voor de oogst van morgen.

Recente natuur- en landschapsprojecten

 1. Inpasbaarheid van natuurgras in de bedrijfsvoering

  Mozaïekbeheer geeft jonge weidevogels grotere kans op overleving. CLM onderzoekt hoe boeren meer natuurgras in de bedrijfsvoering kunnen inpassen.
 2. Beleidsevaluatie van het winterganzenbeleid
  
Onderzoek in opdracht van LNV, samen met het LEI, naar de kosten van  verschillende beleidsopties voor de hier overwinterende ganzen.
 3. Utrechtse Vecht en Weiden
  
De ontwikkeling van een inrichtingsvoorstel door samenwerking met lokale boeren en maatschappelijke organisaties voor een verbindende Ecologisch HoofdStructuur rond de Utrechtse Vecht.
 4. Actief Randenbeheer Flevoland
  
Met een groter wordende groep akkerbouwers in Flevoland onderzoeken hoe FAB-randen (functionele agrobiodiversiteit) de productie van graan en aardappelen ondersteunen.
 5. Bouwstenen financiering Nationaal Landschap 
  Arkemheen-Eemland
Verkenning naar kosten en financieringsmogelijkheden van landschapsbeheer in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

Deskundigen

Foto medewerker:AdriaanGuldemond
Adviseur
0345 470 721 info icon