Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Mest, mineralen en ammoniak

  Veehouderij levert vijf waardevolle producten: zuivel, vlees, eieren, wol en mest

mestinjecteurDierlijke mest is goed voor de bodemkwaliteit, maar levert ook uitstoot op van ammoniak, fosfaat, nitraat en broeikasgassen. Zorgvuldig omgaan met mest betekent behoud van waardevolle nutriënten en minder negatieve effecten op natuur en klimaat. CLM levert al 30 jaar advies om dat te realiseren. Bijvoorbeeld:

 • CLM stond aan de wieg van het mineralenboekhoudsysteem Minas, nu nog de basis voor de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) 
 • we onderzoeken mogelijkheden om te boeren met minder fosfaat, nitraat en zware metalen in de bodem
 • we maken meetlatten om boeren inzicht te geven in hun bedrijfsvoering en te laten zien aan welke knoppen ze kunnen draaien

Recente projecten rond mineralen en ammoniak

 1. Van Mest- naar Bemestingsbeleid
  Het huidige beleid is gericht op het beheersen van de mestproductie en voorkomen van milieubelasting door het gebruik van dierlijke mest. Als er in de toekomst een evenwicht is op de mestmarkt, hoe kan het beleid dan een optimale gewasbemesting ondersteunen.
 2. Ammoniakmeetlat
  Met deze online meetlat kunnen veehouders zelf snel de ammoniak uitstoot van het bedrijf berekenen en krijgen zij informatie hoe de uitstoot verder te verminderen. Juist nabij kwetsbare natuurgebieden geeft dit inzicht in de eventuele (te creeren) ontwikkelruimte voor bedrijven.
 3. Fosfaat: de bodem als bron
  In Zuid-Oost Brabant is met boeren gewerkt aan een optimaler gebruik van meststoffen, rekening houdend met de hoge fosfaattoestand van de bodem. Resultaat: Met een evenwichtige inzet van verschillende dierlijke mestproducten is met minder fosfaat en gelijke kosten, een hogere opbrengst mogelijk.
 4. Bodem voor water
  Samen met de veevoersector en dierenartsen vervuiling met zware metalen te verminderen. Veevoer en ontsmettende voetbaden voor koeien zijn belangrijke bronnen van vervuiling.

Deskundigen

Foto medewerker:Erikvan Well
Adviseur
0345 470 756 info icon
Foto medewerker:Dirk Keuper
Adviseur
0345 470 729 info icon
Foto medewerker:Fritsvan der Schans
Adviseur
0345 470 754 info icon
Foto medewerker:CarinRougoor
Adviseur
0345 470 769 info icon
Foto medewerker:EricHees
Adviseur
0345 470 737 info icon