Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Plattelandsontwikkeling

Driekwart van Nederland is platteland. In het resterende kwart woont de helft van Nederland.

plattelandGroen en rust zijn essentieel voor welbevinden en gezondheid. Daarom is een aantrekkelijk en toegankelijk platteland belangrijk. Daarnaast hebben sommige gebieden de uitdaging om het platteland leefbaar te houden. Ziedaar de dubbele uitdaging: overdruk door urbane ontwikkelingen en schaalvergroting in de landbouw, en hier en daar onderdruk door vergrijzing en krimp.

CLM ondersteunt boeren en burgers, gemeenten en maatschappelijke organisaties, om het platteland mooi te houden en toegankelijk te maken. We willen de latente vraag naar groene diensten en producten concreter maken. Het platteland kan een marktplaats, ontmoetingsplek en belevenis bieden. CLM denkt mee hoe plattelandsondernemers en gemeenten nieuwe groene diensten en producten kunnen ontwikkelen. Dat ook stedelijke gemeenten en hun burgers zich met het platteland bezig houden zien we als een kans.

Recente plattelandsontwikkelingsprojecten

 1. Netwerk Platteland
  Het nationale netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. Gefaciliteerd door ETC, CLM en Communicatiebureau de Lynx, in opdracht van het Ministerie van EL&I, de 12 provincies en de EC.
 2. Meer kleur in groen buitengebied

  Stedelingen laten kennismaken met het platteland. Met bijzondere aandacht voor netwerken en communicatiekanalen van Nieuwe Nederlanders. Door kennisuitwisseling, netwerken en stimuleren van activiteiten.
 3. Echt Overijssel!
  Stimuleert de samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties en ketenpartners, van toeleveranciers tot horeca en recreatie. Het project streeft naar een grote rijkdom aan plant- en diersoorten op en rond landbouwgronden, regionaal gesloten grondstofkringlopen en nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied. CLM is netwerkbegeleider en levert kennis over biodiversiteit.
 4. Boerenkans
  Richt zich op  boeren en tuinders die nadenken over stoppen of anders doorgaan met hun bedrijf. Gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. CLM is naast ETC, De Lynx, Movisie en Aequator Groen & Ruimte een van de uitvoerende partijen.