Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2012

Publicatienummer: 806
Datum: december 2012

Om schade toegebracht door overzomerende ganzen te beperken worden maatregelen genomen. Hiervoor is een Faunabeheerplan opgesteld door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland. In het Faunabeheerplan is onder meer vastgelegd op welke plek, welke diersoort schade veroorzaakt en hoe dit voorkomen kan worden. Om het gevoerde beleid te kunnen monitoren en evalueren is het noodzakelijk inzicht te krijgen in het aantal overzomerende ganzen en de ontwikkeling in die aantallen.

Om die reden voeren steeds meer Provincies een telling uit naar overzomerende ganzen in hun gebied. De telling in Zuid-Holland wordt vaak als voorbeeld genomen. De telmethodiek verloopt via een uniform telprotocol en telformulier voor alle provinciale tellingen van zomerganzen (bijlage 1 en 2). In 2012 zijn volgens dit protocol de zomerganzen geteld.

Provincie Zuid-Holland heeft net als voorgaande jaren CLM gevraagd een integrale telling in 2012 van zomerganzen te organiseren voor de hele provincie. Dit rapport beschrijft de aanpak en de resultaten.Download Rapport: Integrale telling zomerganzen Zuid-Holland 2012