Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Beleidsnotitie: Fosfaat - van te veel naar tekort

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: september 2009

Publicatie van Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving/Stuurgroep Technology Assessment, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deze beleidsnotitie is hoofdzakelijk gebaseerd op het rapport «Phosphorus in agriculture: global resources, trends and developments» van Plant Research International (PRI) van Wageningen Universiteit en Research (WUR).

Het rapport en de notitie gaan over het dreigende fosfaattekort in de wereld en wat dat betekent voor landbouw en voedselvoorziening. In de beleidsnotitie worden aanbevelingen gedaan over hoe schaarste te vermijden, onderscheiden naar aanbevelingen voor de politieke- en de kennisagenda. De aanbevelingen zijn gericht aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan de minster van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. De stuurgroep adviseert een interdepartementale werkgroep in te stellen voor de ontwikkeling van een coherent fosfaatbeleid voor de korte en lange termijn.

De stuurgroep doet samengevat negen aanbevelingen inzake de dreigende schaarste aan fosfaat:

  1. Het agenderen van de fosfaatproblematiek in mondiale en Europese fora
  2. Het verkennen van mogelijkheden voor een Europese bestemmingsheffing op fosfaat
  3. Het ontwikkelen van beleid in Nederland voor de recycling van fosfaat in reststromen zoals dierlijke mest, zuiveringsslib, slachtafval en as en slak van industriële verbrandingsprocessen
  4. Het bevorderen van een verdere ontwikkeling van daarvoor benodigde technologie
  5. Een herevaluatie van de regelgeving voor het gebruik van reststromen van dierlijke oorsprong voor bemesting en diervoeders
  6. Het zo spoedig mogelijk instellen van een verplichting tot hergebruik van fosfaat in de verbrandingsas van rioolslibverbranding
  7. Het bevorderen van hergebruik van de restproducten van de productie van biobrandstoffen
  8. Het bevorderen van landbouwkundig onderzoek naar een meer zorgvuldig bemestingsregiem ten aanzien van fosfaat
  9. Het geven van prioriteit aan fosfaat bij ontwikkelingssamenwerking.

Naar de mening van de Stuurgroep liggen er op diverse punten belangrijke kansen voor een voortrekkersrol van Nederland.Download Beleidsnotitie: Fosfaat - van te veel naar tekort