Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Landbouw en klimaatverandering in Groningen

Publicatienummer: 904
Datum: juli 2016
Voor 6 provincies is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990. (resp.rapportage nrs. 900, 903, 904, 905, 913 en 922) We zien dat de melkveehouderij landelijk de landbouwsector met de grootste broeikasgasemissie is, maar dat verschillen tussen provincies groot zijn. Zo is in Zuid-Holland de glastuinbouw de belangrijkste landbouwemissiebron. Een overzicht van maatregelen laat zien dat op de bedrijven mogelijkheden zijn om de emissie te beperken door bijv. energiebesparing, productie van groene energie en het verlengen van de levensduur van melkvee. Ook goed bodembeheer biedt kansen. Door aandacht voor goed bodembeheer en opbouw van organische stof in de bodem kan naar schatting minimaal 5% tot mogelijk 20% van de emissies uit de landbouw worden gecompenseerd.

Download Rapport: Landbouw en klimaatverandering in Groningen