Persbericht: Struviet duurzame vervanger kunstmestfosfaat
28 september 2016

Struviet is een goed en duurzaam alternatief voor kunstmestfosfaat, bespaart energie in de keten en reduceert CO2-emissie. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en CLM in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De slow release eigenschap maakt dat het middel vooral goed geschikt is voor biologische teelten, de tuinbouw en sierteelt. Het sluiten van de kringloop levert zowel een energiebesparing op (32,5 GJ/ton)  als een CO2-emissiereductie van 1,5 ton CO2-equivalenten per ton struviet.

In Nederland wordt op jaarbasis 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt. Tijdens het verwerkingsproces komt blancheerwater vrij. Uit dit blancheerwater kan struviet worden teruggewonnen. Struviet is toe te passen als vervanger van fosfaatkunstmest en kan zo bijdragen aan een verdere sluiting van de nutriëntenkringloop. Er hoeft daarmee minder fosforerts, een eindige grondstof, te worden gedolven.
 
Op dit moment zijn er twee aardappelverwerkende bedrijven in Nederland die struviet produceren. Het geringe aanbod wordt soms nog als nadeel ervaren. Ook is het middel nog relatief onbekend. Om de marktacceptatie te verhogen is het daarnaast belangrijk dat de werking van het middel duidelijk wordt aangetoond in een proeftuin.
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van struvietproductie in de aardappelverwerkende industrie. De productie van struviet uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort wordt in dit onderzoek wel benoemd maar is verder niet meegenomen in de berekeningen.
 
Het vervangen van kunstmest door struviet is een goed voorbeeld van activiteiten op het gebied van Biobased Economy. Steeds meer organisaties zijn actief op gebied van Biobased. In totaal betrof het in 2015 947 bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dat is een forse stijging ten opzichte van de 700 bedrijven het jaar ervoor. Hiervan is 75% te rekenen tot het MKB. Ongeveer een vierde deel van de bedrijven is bezig met biobased materialen en chemicaliën.
Over de afgelopen jaren is er sprake van een gestage groei van 2% per jaar van benutting van biomassa voor non-food toepassingen. Momenteel wordt er 12,9 miljoen ton biomassa ingezet in de Biobased Economy.

Lees of download de rapportage


Voor meer informatie:


RVO.nl
RVO ondersteunt ondernemend Nederland. Met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen,
 
Het onderzoek is tot stand gekomen binnen de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) van het ministerie van Economische zaken en is financieel ondersteund door het ministerie van IenM. De convenanten dragen bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord voor duurzame groei. De energieconvenanten zijn voor de industrie het instrument om energiebesparing te stimuleren. RVO.nl faciliteert de afspraken, stimuleert de bedrijven hoge ambities te realiseren en monitort de resultaten.
 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Tom Hoven, 06-55483039
Tom.hoven@rvo.nl
 
CE Delft
Lonneke de Graaff, 06-13413502
graaff@ce.nl
 
CLM Onderzoek en Advies
Joost Lommen, 0345-470758
jlommen@clm.nl