Persbericht: Gevolgen en oplossingen voor verdichting vastgelegd in factsheets
30 april 2015

Verdichting van de bodem is een onderschat probleem voor landbouw, natuur en klimaat. Daarom publiceren CLM, Alterra, IPO en Rijkswaterstaat deze week een serie factsheets die verdichting helpen voorkomen en oplossen. Boeren, maar ook natuurbeheerders en waterschappen, blijken namelijk behoefte te hebben aan meer kennis op dit vlak.

Ondergrondverdichting
Bijna 50% van de ondergrond in de landbouw overschrijdt het niveau van kritische dichtheid bleek tijdens veldonderzoek. Het gaat dan om de ploegzool en dieper. Ondergrondverdichting is onomkeerbaar. De diepte maakt het lastig om ondergrondverdichting op te heffen zonder dat de structuur instabiel wordt en opnieuw verdicht. Dit leidt tot opbrengstderving, kwaliteitsverlies en verminderde waterberging in de bodem. Aandacht voor het voorkomen van ondergrondverdichting is dus noodzakelijk.

Opdrachtgevers
Het interprovinciaal overleg Bodem en Rijkswaterstaat zijn opdrachtgevers van het Prisma-project waarin onderzoek en communicatie plaats vindt over ondergrondverdichting door CLM en Alterra. Eerdere resultaten van het project zijn een risicokaart voor ondergrondverdichting, een bevestiging van de aanwezigheid daarvan in het veld en de onbekendheid van het probleem bij boeren en andere belanghebbenden als waterschappen en natuurbeheerders. Hieruit bleek dat meer aandacht nodig is voor de gevolgen van ondergrondverdichting en praktische maatregelen ter voorkoming ervan. De factsheets voorzien in deze behoefte aan informatie in relatie tot de waterhuishouding, natuurontwikkeling, het agrarisch bedrijf en klimaatverandering.

Meer informatie over het Prisma-onderzoek
Factsheets 
Samenvatting van het onderzoek

Lees of download hier het persbericht (pdf)