Persbericht: De winst van goed bodembeheer concreet in beeld
27 januari 2017

Een 10% hogere opbrengst van bieten en aardappels bij 1% meer organische stof in de bodem. Zo concreet kan het voordeel van goed bodembeheer zijn voor de boer. Dat geldt ook voor wateropvang: met die 1% extra organische stof kan een bodem 6,8 tot 9,3 mm meer water bergen (in resp. zand en klei). Dan kan een boer bij droogte de beregening van het gewas tot twee weken uitstellen. Dat blijkt uit een analyse van CLM.

Voordelen in cijfers uitdrukken
Ook voorkómen en opheffen van bodemverdichting is in het voordeel voor boer en waterbeheerder. Ook hier gaat het om een opbrengstverschil van al snel 10%. De winst voor conservering van water is minder eenduidig vast te stellen. 

Samen met Wageningen Environmental Research (Alterra) onderzocht CLM welke conclusies kunnen worden getrokken uit de vele onderzoeksgegevens over de meerwaarde van duurzaam bodembeheer. Het blijkt dat goed bodembeheer inderdaad voordeel oplevert voor de boer én de omgeving. 

Zicht op de concrete voordelen kan voor agrariërs aanleiding zijn om meer te investeren in duurzaam bodembeheer. Agrarische ondernemers wegen immers investeringen af tegen opbrengsten dit jaar en in de toekomst.

Concrete maatregelen
In het onderzoek zijn concrete bodembeheermaatregelen doorgerekend. Groenbemesters, c.q. rustgewassen van vlinderbloemigen in het bouwplan zijn het meest efficiënt. Vaste rijpaden kosten productiegrond (de paden zelf), dat wordt gecompenseerd door de winst in productie op de rest van het perceel.

Samenvattende waardekaarten
De conclusies zijn samengevat in een aantal “waardekaarten”. Die geven kwantitatieve informatie over de voordelen van enkele maatregelen. De maatregelen werken door in zowel bodemvruchtbaarheid als het tegengaan van bodemverdichting. Er zijn waardenkaarten over:

Lees of download het volledige onderzoeksrapport.

Opdrachtgevers
Het onderzoek werd uitgevoerd door CLM en Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van Waterschappen Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta, de provincies Flevoland en Zeeland en de Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant (LIB).