Kringloopwijzer nog niet geschikt voor handhaving fosfaatrechten
05 februari 2016

De Kringloopwijzer (KLW) is nog niet geschikt voor de handhaving van fosfaatrechten in de melkveehouderij. Daarvoor moet de KLW op een aantal punten worden verbeterd. Als dat is gebeurd, is een pilot mogelijk op melkveebedrijven die koeien weiden en alle mest op het eigen bedrijf gebruiken.

Dat blijkt uit de inhoudelijk bijdrage die CLM heeft geleverd aan een recente evaluatie van het managementinstrument KringLoopWijzer (KLW), die in opdracht van NZO en Natuur&Milieu door het Louis Bolk Instituut is uitgevoerd.

De KLW werkt beter dan de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Dat komt onder andere door het digitaal verzamelen van data digitaal in een centrale databank. Dat is grote winst. Maar tegelijkertijd schiet de KLW op een aantal punten nog tekort en heeft de KLW ongewenste effecten. Samengevat:

  • Niet alle rekenregels in de KLW zijn toereikend voor melkveebedrijven met afwijkende bedrijfsvoering, zoals zeer extensieve en intensieve bedrijven, biologische en biologisch dynamische bedrijven en bedrijven met een grote neventak varkens/pluimvee of akkerbouw
  • De KLW rekent verliezen niet mee die intensieve melkveebedrijven veroorzaken met de aanvoer van voer en de afvoer van mest op bedrijven van derden
  • De met de KLW beoogde hogere efficiëntie draagt bij aan een intensievere bedrijfsvoering, minder koeien in de wei en minder biodiversiteit (o.a. weidevogels) en bodemleven
  • Fraude met de KLW is zeker niet uitgesloten en de kans daarop is het grootst op intensieve bedrijven, in het bijzonder als zij zelf mest verwerken.


CLM adviseert om, nadat de KLW is verbeterd op bovenstaande punten, op beperkte schaal ervaring op te doen met de KLW als handhavingsinstrument. Dit zou kunnen op melkveebedrijven die koeien weiden en alle mest op het eigen bedrijf kunnen gebruiken.

Lees en/of download het rapport Kringloopwijzer Evaluatie (pdf)