Kennis over biodiversiteit agrarisch landschap ontsloten
03 juni 2016

Op 3 juni is het boek ‘Agrarisch Natuurbeheer in Nederland’ gelanceerd in Broek in Waterland. Het boek, geschreven door 45 auteurs, geeft een veelzijdig overzicht van de huidige kennis over biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Er is nog veel en er valt dus ook veel te beschermen. Immers die biodiversiteit is breder dan de weide- en akkervogels en holt achteruit. De kansen voor het (her)ontwikkelen van deze biodiversiteit komen volop aan de orde. Het boek prikkelt boeren en hun regionale collectieven om verdere stappen te zetten in het agrarisch natuurbeheer in samenwerking met onder andere waterschappen, provincies, natuurorganisaties, particuliere natuurbeheerders en marktpartijen.

Principes, resultaten en perspectieven

De biodiversiteit wordt geanalyseerd aan de hand van vijf leefgebieden: grasland, akkerland, droge dooradering, natte dooradering, en erven en gebouwen. Deze biodiversiteit wordt beschreven, bepalende factoren worden benoemd en daaraan worden adviezen over beheer en ontwikkeling van de biodiversiteit gekoppeld. Er worden mogelijkheden besproken om beheer van biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering van de hedendaagse landbouw. Het boek eindigt met een synthese en perspectieven, waarbij relaties worden gelegd met het landelijke, provinciale en Europese beleid en met de markt.
 
Handvatten voor de praktijk
Vanaf 2016 zijn regionale collectieven van agrarische natuurverenigingen verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Zij moeten hun opdracht verwerven van de provincies, mede gevoed door de deskundigheid van natuurorganisaties. “De kennis van dit boek kan bijdragen aan een ecologisch duurzame landbouw waar boeren een fatsoenlijke boterham verdienen en waar ze met een uitgekiend agrarisch natuurbeheer weer gaan zorgen voor zingende veldleeuweriken” stelt Fred Wouters (directeur Vogelbescherming). Douwe Hoogland (voorzitter deskundigenteam Cultuurlandschap, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit). “Ontwikkeling van biodiversiteit zie ik als een nieuwe standaard voor de moderne, duurzame landbouw. Het brede overzicht van de kennis en ervaringen in dit boek geeft een stevig houvast.” 
 
Boeklancering
De boeklancering vond plaats in het “Venster op Waterland” in Broek in Waterland, een van de eldorado’s van de grutto. Dagvoorzitter was Cees Veerman, voorzitter van de Stichting Leerstoel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Redacteuren gaven toelichtingen op de filosofie en structuur van het boek. De redactie staat onder voorzitterschap van prof. dr. Geert de Snoo, hoogleraar Conservation Biology uit Leiden. Hij bekleedde van 2003 tot 2012 in Wageningen de eerste leerstoel agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast gaven drie auteurs een toelichting op het hoofdstuk waaraan zij werkten: Dick Melman (Alterra Wageningen UR), Jules Bos (Vogelbescherming) en Kees Musters (Centrum voor Milieukunde, Universiteit Leiden) over wat agrarisch natuurbeheer betekent en kan betekenen voor respectievelijk natte dooradering, weidevogels en akkervogels.Praktische informatie
Het boek is tot stand gekomen met steun van de Stichting Leerstoel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu, Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), Alterra Wageningen UR en LEI Wageningen UR.  

Algemene informatie en verzoek interview
Voor algemene informatie en verzoek tot interview met een of meerdere auteurs en/of redactieleden; G.R. de Snoo, Th.C.P. Melman, F.M. Brouwer, W.J. van der Weijden, H.A. Udo de Haes, kunt u terecht bij: Wim Dijkman (Secretaris St. Leerstoel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer), wdijkman@clm.nl | T 06 55696320

Verkoopinfo
Sahuleka@WageningenAcademic.com | T:  0317 476517

‘Agrarisch Natuurbeheer in Nederland'
redactie: G.R. de Snoo, Th.C.P. Melman, F.M. Brouwer, W.J. van der Weijden, H.A. Udo de Haes
ISBN 978-90-8686-281-8
€39,75 inclusief BTW
www.WageningenAcademic.com/natuurbeheer