Interactieve pdf over kuikengras
03 september 2014

Bekijk de dynamische infographic Kuikengras

Afnemende weidevogelstand
Het aantal weidevogels neemt de laatste decennia in Nederland sterkt af. Grutto, kievit en scholekster krijgen harde klappen. Voor de grutto geldt dat er te weinig ongemaaid kruidenrijk grasland is in de periode van half mei tot half juni. Als er wel gras staat dan is het vaak te zwaar/lang, waardoor het voor de gruttojongen slecht doorwaadbaar is en weinig (grote) insecten als voedsel bevat. In reguliere graspercelen is de overleving van gruttokuiken 2,5 keer zo klein vergeleken met kruidenrijk grasland. Uit een enquête onder de 60 deelnemers aan het praktijknetwerk blijkt dat er beduidend meer weidevogels broeden op percelen met een uitgestelde maaidatum (kuikengraspercelen) dan op reguliere graslanden. Kortom de weidevogels hebben dit soort grasland nodig voor hun voortbestaan. Sippe Bron: “Als de weidevogelstand nog verder afneemt is dat een ramp voor Nederland. Alle generaties die nog gaan komen moeten er eigenlijk van kunnen genieten. Die verplichting hebben we.

Goed kuikengras produceren
Het is de kunst om het gras niet te hard te laten groeien in het voorjaar. Dit is te bereiken door niet te bemesten voor de eerste snede of alleen met ruige mest. Ruige mest bevordert bovendien het insectenleven. Vrijwel alle deelnemers beperken hun mestgift voor de eerste snede of bemesten pas na de eerste snede het kuikengrasland. Het waterpeil opzetten tot bijv. -20cm onder het maaiveld tot half mei, zorgt er ook voor dat de grasgroei later op gang komt. Sippe Bron: “Natte percelen werken als een magneet voor volwassen weidevogels, ze vinden er veel voedsel in de bodem. Daarom zet ik de greppel ook altijd flink hoog.
Voorbeweiden tot 1 april draagt er ook toe bij dat de eerste snede in half juni niet te zwaar is. Tijdens het broeidseizoen is het ook zaak om niet te intensief te beweiden (<1 GVE), gebeurt dat wel dan dien je sowieso nestbescherming toe te passen. Brede grasstroken met uitgestelde maaidatum langs sloten of bijvoorbeeld de buitenste rand rondom het perceel bieden de weidevogeljongen dekking en voedsel.

Goed oogsten
Koeien vreten het gras als het lekker ruikt, dit geldt ook voor ingekuild gras of hooi van kuikengras. Oogst het kuikengras als hooi met een vochtgehalte lager dan 18%. Bij balenpersen mag het wat vochtiger zijn (droge stofgehalte 30-40%) want dan blijven meer eiwitten behouden. Het weer bepaalt sterk de mogelijkheden van het oogsten, gebruik dus uw ‘boeren’verstand!

Goed voeren
Kruidenrijk gras is prima te voeren aan jongvee, droge koeien en ook aan melkvee. Boeren die gebruik maken van een mengvoederwagen blijken meer kruidenrijk gras (gemengd met regulier gras) te voeren aan hun melkkoeien. Dit blijkt ook uit het rapportcijfer dat de deelnemers geven aan kruidenrijk gras. Boeren met een mengvoerwagen geven dit gras een 6,9 als cijfer; boeren zonder mengvoederwagen een 5,5. Slim voeren is daarom het devies. De grovere structuur stimuleert de prik in de pens. Sippe Bron heeft een lasagnekuil met 30% kruidenrijk grasland onderop en 70% regulier gras bovenop de kuil. Dit voert hij aan zijn melkvee. Hij voert geen mais meer bij.

Bekijk de dynamische infographic Kuikengras

Praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengras.

Het Praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengras is uitgevoerd door CLM, Projecten LTO Noord en Water, Land & Dijken. Het is gefinancierd door de EU en het Ministerie van Economische Zaken. Het is ondersteund door Vogelbescherming Nederland, De Heus Voeders, Blgg AgroXpertus, BoerenNatuur en Veelzijdig Boerenland.