Brabant start met bodemvriendelijke pachtvoorwaarden
14 juli 2015

Sinds vandaag staan de nieuwe pachtvoorwaarden voor gronden in bezit van provincie Brabant online. Hiermee wil de provincie duurzaam bodem- en waterbeheer op pachtgrond stimuleren. Groenontwikkelfonds Brabant baseert de duurzame pachtvoorwaarden op een advies van CLM. Dat advies gaat in op de effectiviteit van de pachtvoorwaarden en het verpachtingsproces. Daarnaast berekende CLM het effect op de pachtprijs via het eigen rekenmodel Pachtwijzer.

CLM verkende specifieke pachtvoorwaarden voor gronden die binnen of buiten het begrensde natuurnetwerk liggen. Buiten het natuurnetwerk heeft de grond een landbouwkundige waarde en geldt het doel om de omgevingskwaliteit (waterkwaliteit, bodemkwaliteit en biodiversiteit) te versterken. Daarbij kunnen pachtvoorwaarden gelden als behoud en beheer van landschapselementen en het uitsluiten van teelten die de water- en bodemkwaliteit te zwaar belasten.

Binnen het begrensde natuurnetwerk is het primaire doel de gronden geschikt te maken voor de toekomstige natuur. Grasland is daarvoor een geschikt landgebruik. CLM stelde specifieke beheerpakketten op waarbij door selectieve bemesting en maaien zo veel mogelijk fosfaat aan de bodem wordt onttrokken. Het ruwvoer dat daarbij wordt gewonnen past uitstekend in de moderne melkveehouderij.

De voorgestelde duurzame pachtvoorwaarden beïnvloeden de gewasopbrengst en vragen extra arbeid. Dat verlaagt het rendement van deze pachtgronden en beïnvloedt de pachtprijs. Om het effect op de pachtprijs vast te stellen is het CLM-rekenmodel Pachtwijzer gebruikt.

Meer informatie:
Wim Dijkman, wdijkman@clm.nl, 06 55696320 of Anneloes Visser, avisser@clm.nl, 0345-470763.