Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Medewerkers

Foto medewerker:Fritsvan der Schans

Functie

Adviseur

Telefoonnummer

0345 470 754

E-mail

Frits van der Schans


Boerenzoon Frits van der Schans kende kringlooplandbouw nog voordat het woord was uitgevonden. Op het gemengde bedrijf in de Bommelerwaard bestond een balans tussen akkerbouw (oa aardappelen, bieten en graan) en veehouderij (oa melkvee, schapen, varkens en kippen). Door huisverkoop en zorglandbouw was er een nauwe relatie met consumenten en burgers. In zijn jeugd heeft Frits mogen meewerken aan de doorontwikkeling van dit bedrijf naar gespecialiseerde, grootschalige melkveebedrijven. 

Na studies genetica en bedrijfseconomie in Wageningen, werkte Frits bij het praktijkonderzoek aan welzijnsvriendelijke kalverhouderij (rosé vleeskalveren) en milieuvriendelijke melkveehouderij (De Marke). Bij CLM werkt Frits aan projecten met betrekking tot de veehouderij zoals stimulering van koeien in de wei, verminderen van hinder op de omgeving (ammoniak, geur, fijnstof, broeikasgassen) en bevorderen van duurzame melk-, vlees- en eierproductie, en aan projecten gericht op een duurzame gebiedsontwikkeling zoals het bevorderen van duurzame melkveebedrijven in veengebieden met natuurontwikkeling en vermindering van de bodemdaling.

Nog steeds zijn de kwaliteiten van het ouderlijk bedrijf inspiratie voor Frits zijn dagelijkse werk. Kringlooplandbouw op basis van evenwicht tussen akker-/tuinbouw én veehouderij, het respect voor mens, dier én omgeving, en het omzien naar elkaar én vooruitzien naar een duurzamere toekomst.

Frits is een snelle, integrale en strategische denker die vanuit verschillende perspectieven, met enthousiasme en nuchterheid aan breed gedragen oplossingen werkt. Hij brengt partijen met verschillende belangen (zoals bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties) bijeen en richt zich daarbij op de ambities en doelen van mensen. Direct, enthousiast en met een nuchter boerenverstand, zijn typerende persoonlijke kenmerken van Frits van der Schans.<< Terug