Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Sinds vandaag staan de nieuwe pachtvoorwaarden voor gronden in bezit van provincie Brabant online. Hiermee wil de provincie duurzaam bodem- en waterbeheer op pachtgrond stimuleren. Groenontwikkelfonds Brabant baseert de duurzame pachtvoorwaarden op een advies van CLM. Dat advies gaat in op de effectiviteit van de pachtvoorwaarden en het verpachtingsproces. Daarnaast berekende CLM het effect op de pachtprijs via het eigen rekenmodel Pachtwijzer.
13 juli 2015
Imidacloprid en 10 andere chemische stoffen zijn een probleem voor de waterkwaliteit in het Drentse Erica en Klazienaveen. Waterschap Hunze & Aa's en Vechtstromen brengen deze probleemstoffen via een nieuwsbrief onder de aandacht van glastuinders in de regio. Met tips over het verwerken en hergebruiken van afvalwater zijn er voldoende mogelijkheden voor glastuinders om hier iets aan te doen. Het onderzoek naar zuivering en emissie-beperking staat niet stil. Lees alles in het Monitoringsbulletin Glastuinbouw Erica en Klazienaveen...
In Zundert is op 2 juli j.l. de eerste Bee Deal getekend. Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Zundert, Imkervereniging Zundert, Treeport en enkele boomkwekers en aardbeientelers maken in de Deal afspraken om samen de leefomgeving van bijen te verbeteren.
Pieter Winsemius, Sjaak Hoogendoorn en Wouter van der Weijden schreven woensdag 1 juli in NRC Handelsblad dat staatssecretaris Dijksma moet ingrijpen in de groei van de melkveehouderij, maar daarbij de extensieve bedrijven moet ontzien. Donderdag heeft ze deze boodschap genegeerd. Lees het pleidooi.
1 juli 2015

Samenwerking tussen agrariërs en terreinbeheerdersl lukt soms heel goed, en soms gaat het stroef. Op zoek naar oorzaken en nieuwe kan-sen sprak ik met een aantal terreinbeheerders. Op welke wijze wil-Len terreinbeheerders samenwer-ken? Hoe verandert hun relatie met agrariërs? In het project Biologisch Ondernemen Noord-Holland ver-kennen terreinbeheerders en agrariërs met elkaar de grenzen.

Lees of download het gehele artikel

De vele aandacht voor energiebesparing in de landbouw heeft effect. Het aantal boeren dat  maatregelen neemt om energie te besparen, is in de afgelopen drie jaar fors gestegen. Kostenbesparing is de belangrijkste reden om ermee aan de slag te gaan.
18 juni 2015
Zembla maakte twee uitzendingen over ontwikkelingen in de melkveehouderij: De topsporters van de melkindustrie. Tijdens de tweede uitzending (17 juni 2015) is Frits van der Schans onder andere ingegaan op economische effecten van intensivering en schaalvergroting. Toeleveranciers en afnemers hebben daar baat bij, terwijl het rendement van de melkveehouder achter blijft. Bekijk de tweede aflevering: zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/17-06-2015
En/of de eerste aflevering: zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/27-05-2015 (woensdag 27 mei 2015)
12 juni 2015
Nederlandse biologische melkveehouders en akker-bouwers werken klimaatvriendelijk en soms zelfs helemaal klimaatneutraal. Dat concluderen CLM en het Louis Bolk Instituut uit eigen modelberekeningen en op basis van wetenschappelijke artikelen. In de vergelijking nemen de onderzoekers ook de balans van organische stof in de bodem en verandering van landgebruik mee. Juist op die twee punten scoort de Nederlandse biologische landbouw goed. Lees alles op www.biologisch-klimaatneutraal.nl/news/19/63/Persbericht-Biologisch-scoort-goed-op-klimaat
Steeds meer telers en loonwerkers vangen hun restvloeistof en waswater op en zuiveren dit met een phytobac, biofilter of Heliosec. Inmiddels zijn onduidelijkheden in de regelgeving rond deze systemen opgehelderd door overleg tussen het Programma Schoon Water voor Brabant, Ministerie en omgevingsdienst. Gebruik van zo’n zuiveringssysteem  voorkomt erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.
Het kabinet zet samen met het bedrijfsleven in op groene groei en een circulaire economie. Daarbij is het Nederlandse bedrijfsleven steeds vaker gericht op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.