Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Veehouderij

koeienVoor een toenemende vraag op de wereldmarkt produceert de Nederlandse veehouderij kwalitatief hoogwaardige zuivel, vlees en eieren. De veehouderij heeft zijn maatschappelijke en milieugrenzen bereikt en moet zich richten op een duurzamere productie. Dit betekent ondermeer een lagere milieubelasting, beter dierenwelzijn en diergezondheid, hogere efficiëntie en meer aandacht voor natuur en landschap. Dat bereiken gaat het beste in samenwerking met de keten van voerproducenten, via veehouders, verwerkers en retail, tot consumenten.

Met belangrijke partijen in de keten werkt CLM op verschillende manieren samen aan een duurzamere veehouderij:

 • veehouders
 • agribussiness
 • retail
 • rijk, provincies en waterschappen
 • maatschappelijke organisaties

Voor veehouders heeft CLM meetlatten ontwikkeld om het overschot van stikstof en fosfaat, de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen, de footprint en de bijdrage aan natuur en landschap te berekenen. Met die resultaten tonen veehouders aan dat hun bedrijf duurzamer is. Daarnaast ondersteunt CLM zuivelcooperaties door in beeld te brengen hoe milieubelasting kan verminderen, of hoe natuur en landschap kunnen verbeteren. En ook de overheid , verantwoordelijk voor het mest- en natuurbeleid, maakt regelmatig gebruik van de inhoudelijke kennis van CLM.

Recente projecten

 1. CONO - kringloopkompas
  Voor 400 leden van CONO kaasmakers stelt CLM jaarlijks het Kringloopkompas op. Dit kompas is een duurzaamheidsjaarverslag waarin de score voor klimaat, nutriënten, ammoniak, footprint en biodiversiteit worden gemeten.
 2. Ammoniakberekeningen op melkveebedrijven in Drenthe en Utrecht
  In deze provincies werden totaal ruim 40 melkveebedrijven bezocht om de ammoniakemissie in kaart te brengen met behulp van de ammoniaklat.
 3. Vernieuwing mestbeleid
  Uitwerken van bouwstenen voor een nieuw mestbeleid, in opdracht van het ministerie van I&M
 4. Veehouderij na melkquotering en dierrechten
  Berekening van de milieueffecten van afschaffing van de melkquotering en dierrechten in 2015, in opdracht van het ministerie van VROM
 5. Inzicht in energiegebruik van melksystemen
  In opdracht van Agentschap NL is het energiegebruik van verschillende melksystemen in verschillende omstandigheden inzichtelijk gemaakt.

Deskundigen

Foto medewerker:Fritsvan der Schans
Adviseur
0345 470 754 info icon
Foto medewerker:CarinRougoor
Adviseur
0345 470 769 info icon
Foto medewerker:Erikvan Well
Adviseur
0345 470 756 info icon
Foto medewerker:Dirk Keuper
Adviseur
0345 470 729 info icon