Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Agrobiodiversiteit

akkerrandNatuur is nuttig. Daar kun je als boer goed gebruik van maken. CLM werkt aan het versterken van deze functionele agrobiodiversiteit. Uitgekiende akkerranden, samen met een netwerk van hagen en houtwallen, huisvesten natuurlijke vijanden die plagen in de landbouw te lijf gaan. En de slimme ondernemer benut deze elementen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. En daar profiteert de samenleving weer van.

Een bodem met een hoge biodiversiteit en een hoog organisch stof gehalte is weerbaarder, houdt water beter vast en benut de voedingstoffen beter. En dat zorgt weer voor een beter rendement voor de boer en een schoner milieu. Een uitgekiende keuze van veerassen levert een robuuste veestapel op, met minder kans op ziekten, lagere veeartsenkosten en uiteindelijk een hoger saldo. CLM werkt op al deze terreinen samen met boeren in regionale projecten voor een mooier landschap en een bedrijf dat de toekomst aankan.

Recente projecten Agrobiodiversiteit

 1. Gaia biodiversiteitsmeetlat
  
De online meetlat omvat impact op de natuur, soortenrijkdom binnen het bedrijf en soortenrijkdom rond het bedrijf. De biodiversiteit op het bedrijf wordt omgezet in een grafiek met numerieke scores.
 2. Biodiverse aardappelteelt (2013-2015)
  McCain stimuleert de boeren-leveranciers van frites-aardappelen om biodiversiteit op hun bedrijf te bevorderen. Van nestkasten voor erfvogels tot kruidenranden voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten.
  Lees en/of download de Brochure Nuttige slootkanten (pdf)
 3. FAB-projecten Actief Randenbeheer Flevoland

  Met een groter wordende groep akkerbouwers in Flevoland onderzoeken hoe FAB-randen (functionele agrobiodiversiteit) de productie van graan en aardappelen ondersteunen.
  Lees en/of download de Tussenrapportage 2013 en eindrapportage Actief Randenbeheer Flevoland 2009-2013 (pdf)
 4. Tipkaarten: Meer leven in de akkerbouw
  Met akkerbouwers aangesloten bij Stichting Veldleeuwerik en McCain zijn praktische en eenvoudige maatregelen voor biodiversiteit ontwikkeld en uitgeprobeerd, toepasbaar in randen of op het erf; verdeeld over 13 thema's.

Deskundigen

Foto medewerker:AdriaanGuldemond
Adviseur
0345 470 721 info icon
Foto medewerker:JoostLommen
Adviseur
0345 470 758 info icon