Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Biodiversiteit

Sinds de jaartelling vormt de landbouw het cultuurlandschap van Europalandschap

Biodiversiteit en een fraai landschap horen bij het platteland. Beide staan onder druk. Boeren zijn de beheerders van een groot deel van het landschap. Via het agrarisch natuurbeheer kunnen boeren natuur stimuleren, zoals weidevogels, bloemrijke akkerranden en houtwallen. Boeren spelen ook steeds vaker een rol in het beheer van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Biodiversiteitsprojecten

CLM werkt in tal van projecten aan een aantrekkelijker landschap en een beter beheer. Dit doen we samen met boeren, terreinbeheerders, jagers, agrarische collectieven / natuurverenigingen,  afnemers (zoals zuivelaars, bierbrouwers, de aardappelverwerkende en zuivelindustrie), retail en overheden.

  • Samen met boeren stimuleren we functionele (nuttige) biodiversiteit: speciale akkerranden voor natuurlijke vijanden en bestuivers, vleermuizen op bedrijven als insectenbestrijders, duurzaam bodembeheer voor de oogst van morgen. Daardoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen. De genoemde voorbeelden zijn ook bouwstenen voor natuurinclusieve landbouw (Nil).
  • Soms veroorzaakt biodiversiteit overlast: ganzen die in grasland en op akkers schade aanrichten, of mezen in de fruitteelt. We doen onderzoek naar manieren om schade te voorkomen en maken faunabeheerplannen.
  • We begeleiden partijen in het beheer van invasieve exoten en adviseren hoe deze partijen in een gebied effectief kunnen samenwerken.
  • Internationaal denkt CLM mee over de invulling van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).
  • CLM heeft de Biodiversiteitsmeetlat Gaia ontwikkeld voor akkerbouw en (melk)veehouderij. Deze wordt toegepast door binnen- en buitenlandse bedrijven en is ook de basis voor de Cool Farm Tool Biodiversity. Daarmee helpen we ketenpartijen met de ontwikkeling van hun duurzaamheidsbeleid rond biodiversiteit.
  • Onderzoek naar de doorvergiftiging (accumulatie) van gewasbeschermingsmiddelen en biociden naar niet doelsoorten vormt de brug naar het thema teelt.

Deskundigen

Foto medewerker:JoostLommen
Adviseur
0345 470 758 info icon

Foto medewerker:EricHees
Adviseur
0345 470 737 info icon

Foto medewerker:RoyGommer
Adviseur
0345 470 770 info icon