Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Fosfaatterugwinning Westelijke Langstraat

Fosfaatterugwinning Westelijke LangstraatAgrariërs in de Westelijke Langstraat gaan fosfaat terugwinnen uit de landbouwgrond door strategisch gewassen te verbouwen. Daarmee worden bodem en grondwater geschikt gemaakt voor de te ontwikkelen natuurkwaliteiten, incl. Natura 2000.

Experiment met verlaging nutriëntengehalte bodem
Het experiment met terugwinnen van fosfaat is een initiatief van ANV Slagenland en ZLTO, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de regionale overheden. In de Westelijke Langstraat moet – mede vanuit Natura 2000 opgaven – het Nationaal Natuur Netwerk worden versterkt. Staatsbosbeheer beheert de bestaande natuurgebieden, in samenwerking met de boeren. Versterking en vergroting van het netwerk is nodig om de natuurwaarden duurzaam te beschermen en beheren.

Daarin nemen enkele ondernemers mede het initiatief. Die willen ondernemend daarin participeren, aansluitend op de bestaande samenwerking met Staatsbosbeheer.

De eerste stap is het verlagen van het nutriëntengehalte van de bodem door specifieke landbouwkundige teelten. Wat voor de landbouw vruchtbare grond is, is voor natuurontwikkeling te voedselrijk.

Specifieke gewassen
Fosfaat kan worden teruggewonnen door gewassen te telen zonder fosfaatbemesting. Dan moeten de planten het aanwezige fosfaat in de bodem benutten. Het ene gewas is daar beter toe in staat dan het andere. We hebben in dit gebied in ieder geval diepwortelende gewassen nodig, omdat de fosfaatconcentratie soms hoog is tot grote dieptes. En het fosfaat lekt dan ook door naar grond- en oppervlaktewater.

Het experiment is ook bedoeld om enkele gewassen te testen op hun vermogen om fosfaat terug te winnen en op de landbouwkundige waarde van die gewassen.

Meer informatie
In de downloads vindt u meer informatie over: