Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Bodem & Water

Een gezonde bodem en voldoende schoon water zijn letterlijk de basis voor duurzame landbouw

veenweideVoldoende en schoon water is belangrijk voor de producent, consument en de omgeving waaronder natuur. Dat geldt voor het oppervlaktewater en voor het grondwater. Hier ligt een verbinding met de bodem. CLM zoekt samen met boeren naar innovatieve praktijken voor hun bedrijven die leiden tot de laagste emissies van pesticiden en meststoffen. We berekenen het voordeel van deze maatregelen op gebied van

 • gebruik en benutting van meststoffen
 • uitstoot van broeikasgassen
 • vasthouden van water in de bodem
 • vastleggen van CO2 in bodems
 • etcetera

Daarbij gebruiken we ook kennis en ervaring uit de biologische landbouw.
Boeren en overheden zijn zich weer meer bewust van het belang van voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Ook bij drinkwaterbedrijven en in de voedselketen neemt die interesse toe. CLM brengt zulke partijen bij elkaar met effectieve communicatie in praktische projecten.

Recente bodem- en waterprojecten

 1. Schoon Water voor Brabant
  
Praktische samenwerking met 390 Brabantse boeren. En met loonwerkers en 16 gemeenten, om het grondwater in Brabant schoner te maken. Met Delphy, voor de provincie en drinkwaterbedrijf Brabant Water.
 2. Credits for Carbon Care
  
Onderzoek en praktijkpilots: hoe kunnen boeren effectief CO2 vastleggen en vasthouden in de bodem. En op welke manier kunnen daar financiële vergoedingen voor worden ontworpen?
 3. Fosfaat - de bodem als bron
  
Praktijkpilot met experimenten om fosfaatoverschotten in de bodem in Oost-Brabant terug te dringen.
 4. Innovaties in het kwadraat
  
Onderzoek naar de milieuwinst als meerdere innovaties tegelijk worden toegepast. In fruit- en groenteteelten en gewasbescherming. Communicatie met telers staat centraal.
 5. Bodemindicatoren in Veenweiden

  Onderzoek naar bodemkenmerken die duurzaam bodemgebruik indiceren. Met speciale aandacht voor het bodemleven. Agrariërs en terreinbeheerders denken mee welke indicatoren voor hen bruikbaar zijn.
  www.bodemveenweiden.nl

Deskundigen

Foto medewerker:PeterLeendertse
Adviseur
0345 470 751 info icon