Monitoring plagen
23 november 2021

De kracht van natuurlijke vijanden

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Haarlemmermeer, Bayer Crop Sciences (GreenBASE), Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (GLB-pilot Akkerbelt).

Adviespijler & Adviseurs

Monitoren
Roy Gommer

Opdracht

Maak de potentiële bijdrage van natuurlijke vijanden aan plaagbeheersing in het gewas meetbaar.

Impactdomein

Biodiversiteit
Samenwerking
Maatschappij

Oplossing

CLM ontwikkelde een indicator en berekeningsmethodiek die de integrale CLM heeft onderzocht of gewasbespuiting tegen insecten als luizen en trips kunnen worden verminderd in bijvoorbeeld graan en bieten.  Daarnaast is er gekeken naar verschillende typen randen (een- of meerjarig) en bermen. Vanaf 2019 worden de volgende natuurlijke vijanden in de akkerranden van de Haarlemmermeer geïnventariseerd: hommels, bijen, zweefvliegen en overige groepen als lieveheersbeestjes, groene gaasvliegen, wantsen, weekschildkevers en sluipwespen. Het aantal individuen en aantal soorten is vanaf dat jaar jaarlijks geteld, waarbij de meeste randen twee keer per jaar zijn geteld.  Bloemrijke bermen en slootkanten, maar zeker ook akkerranden maken onderdeel uit van de groenblauwe dooradering in het gebied. De belangrijke vraag is wat dit nu oplevert qua aantallen en soorten insecten. CLM heeft een bestaand protocol - gemaakt door Stichting EIS Kenniscentrum Insecten - aangepast en uitgebreid. Samen met EIS hebben we vrijwilligers opgeleid in het uitvoeren van de telling en het herkennen van de soortgroepen. 

Samenwerkingspartners

CLM begeleidt en traint de vrijwilligers en analyseert en rapporteert de teldata. Het NMCX Centrum voor Duurzaamheid in de regio Haarlemmermeer werft de vrijwillige tellers en circa 15 vrijwilligers hebben zich de afgelopen jaren aangemeld. Kenniscentrum EIS heeft een cursus gegeven met betrekking tot de herkenning van de insecten. Het collectief Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft een deel van de contacten gelegd met de akkerbouwers. Bij circa 10 akkerbouwers uit de Haarlemmermeer worden per bedrijf meerdere randen gemonitord.

Impact

De teldata over de jaren laat zien dat akkerranden een positief effect hebben op de aantallen natuurlijke vijanden. Bij meerjarige randen zien we hogere aantallen insecten en meer soorten.