Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

Ketenpartijen - waaronder telersorganisaties, gewasbeschermingsmiddelenindustriën, toeleveranciers, voorlichters, afnemers en de brancheorganisaties - hebben een plan voor verduurzaming van de gewasbescherming in de akkerbouw opgesteld: de Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming. De Routewijzer concentreert zich op plagen (vooral insecten), schimmels en onkruiden in de gewassen aardappel, graan, suikerbiet en ui.
3 januari 2017


De transitie van ons voedselsysteem: vernieuwers aan het woord

Er komt een nieuwe debatserie It’s the food, my friend! in de Rode Hoed o.l.v. Felix Rottenberg.
Hoofdthema: de transitie van ons voedselsysteem. 
 
De debatten zijn bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals. 
 
Het eerste debat is op dinsdagavond 21 februari en gaat over De rol van geld in het voedselsysteem.
 
In vleermuizen en vleermuismest zijn zes resp. 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Een deel van deze pesticiden komt via behandeld hout in de vleermuizen terecht. Een deel kan ook via anti-vliegenmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen in de vleermuizen zijn gekomen. Het is lastig vast te stellen in hoeverre de blootstelling schadelijk is. Permethrin-gehalten in de vleermuizen zijn het hoogst.
CLM heeft voor Greenpeace onderzocht hoe de 10 grootste gemeenten omgaan met de doelstelling om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen. De borging blijkt veelal het zwakke punt; zo weet geen enkele gemeente welk deel van de geleverde bomen, planten en bloembollen ook echt duurzaam is. Door deze monitoring goed op te pakken, kunnen gemeenten en andere overheden een cruciale rol spelen in het verduurzamen van de landbouw.
De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De Erfemissiescan is nu uitgebreid met specifieke onderdelen voor de bloembollenteelt en daarmee nog veelzijdiger geworden. De uitbreiding voor de fruitteelt zal over enkele weken plaatsvinden.
De uitstoot van bestrijdingsmiddelen naar het Brabantse grondwater is de afgelopen jaren met 75 procent gedaald, mede door het 'Schoon water'-project. Ook elders krijgt het initiatief voet aan de grond.
Vijf Gelderse natuur-, landbouw- en milieu-organisaties hebben onder begeleiding van CLM een actieplan voor akker- en weidevogels gelanceerd: tien pilots met maatregelen om de aantallen kievit, patrijs, tureluur en wulp weer te verhogen.
Sommige diergeneesmiddelen zijn al bij zeer lage concentraties giftig voor het waterleven. Daardoor vormen enkele veel gebruikte middelen mogelijk een probleem voor de waterkwaliteit. Dit betreft met name antiparasitaire middelen die zowel in de veehouderij als voor huisdieren worden gebruikt.
Deze week is de vernieuwde en verbeterde versie van de online Cool Farm Tool (CFT) gelanceerd. De eerste internationale online tool voor carbon en biodiversiteit van bedrijven. Grondleggers zijn onder meer Unilever, Heineken, Marks & Spencer, Tesco en McCain. CLM is medebouwer van de tool.
Struviet is een goed en duurzaam alternatief voor kunstmestfosfaat, bespaart energie in de keten en reduceert CO2-emissie. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en CLM in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).