Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

De interactieve kaart Bietenteelt en Akkerleven brengt de kansen voor bietentelers in beeld om nuttig akkerleven te stimuleren. Voor een gezond bodemleven, over valken die muizen eten en leeuweriken die schadelijke insecten eten. Toe te passen door het uitvoeren van 12 praktische maatregelen.
10 februari 2017
Het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ is een initiatief van de Brabantse Milieufederatie en geeft een literatuur overzicht van de gezondheidseffecten van de veehouderij. Het hoofdstuk ‘Milieudruk: Gezondheidseffecten in binnen- en buitenland’ is door CLM geschreven.
Lees of download het rapport
8 februari 2017
CLM-adviseur Jenneke van Vliet werkt tijdens een sabbatical aan biologische bestrijding in quinoa. Vanuit Bolivia blogt zij over haar ervaringen. Ook op 3800 meter boven zeeniveau zoekt ze vooral graag naar praktische oplossingen voor gewasbeschermingsvraagstukken.
Lees de blog van Jenneke...
3 februari 2017
Door het nieuwe mestbeleid moet versneld ca 10% van de melkkoeien worden geslacht en worden een maximale melkproductie per koe en efficiënte bedrijfsvoering gestimuleerd. Deze effecten van het beleid vormen risico's voor het welzijn en/of de gezondheid van het Nederlandse melkvee. Die risico's heeft CLM op een rij gezet. Lees of download de rapportage (pdf).
Voor 6 provincies is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990. We zien dat de melkveehouderij landelijk de landbouwsector met de grootste broeikasgasemissie is, maar dat verschillen tussen provincies groot zijn.
Op 4 februari start Henk Hoefnagel met de aanplant van 5 ha bos. Hij versnippert straks het hout met drie doelen: strooisel voor een comfortabele koeienstal, een betere bodem en een klimaatneutraal bedrijf. CLM begeleidt de pilot samen met Probos en rekent de koolstofbalans uit.
Hans Wessels, voorzitter van de Productgroep tulp van de KAVB, heeft de milieubelastingskaart tulp 2017 in ontvangst genomen. De kaart is gebaseerd op de milieumeetlat van het CLM en alle toegelaten middelen, ook de nieuwe, zijn opgenomen.
Een 10% hogere opbrengst van bieten en aardappels bij 1% meer organische stof in de bodem. Zo concreet kan het voordeel van goed bodembeheer zijn voor de boer. Positieve effecten van goed bodembeheer gekwantificeerd in rapport en zes factsheets.
Ketenpartijen - waaronder telersorganisaties, gewasbeschermingsmiddelenindustriën, toeleveranciers, voorlichters, afnemers en de brancheorganisaties - hebben een plan voor verduurzaming van de gewasbescherming in de akkerbouw opgesteld: de Routewijzer geïntegreerde gewasbescherming. De Routewijzer concentreert zich op plagen (vooral insecten), schimmels en onkruiden in de gewassen aardappel, graan, suikerbiet en ui.
3 januari 2017


De transitie van ons voedselsysteem: vernieuwers aan het woord

Er komt een nieuwe debatserie It’s the food, my friend! in de Rode Hoed o.l.v. Felix Rottenberg.
Hoofdthema: de transitie van ons voedselsysteem. 
 
De debatten zijn bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals. 
 
Het eerste debat is op dinsdagavond 21 februari en gaat over De rol van geld in het voedselsysteem.